Om sajten / About The Site

Mycket har ändrat sedan jag startade min blogg för snart 10 år sedan. Då var jag en nyfrälst maratonlöpare och efter att största delen av livet haft löpningen främst som ett komplement till fotbollen. Sedan dess har mycket hänt, men som en röd tråd genom livet har alltid löpningen och träning följt med.

Oavsett hur livet sett ut har jag alltid sett till att få in åtminstone ett pass löpning de flesta av dagarna. De som inte känner mitt riktiga jag kanske tror att detta är något typ av beroende. Det stämmer dock inte riktigt. Jag har följt andra människor och även analyserat mitt eget beteende. Utifrån detta har jag lärt mig att träning är en vana och ett livsstilsval precis som vilken annan som helst. Om du bryter en vana är kan det vara oerhört att hitta tillbaka igen.

Välmående är ingen självklarhet. Det kan vara svårt att upprätthålla även med träningens hjälp. Men en sak har jag iallafall lärt mig, jag mår så mycket bättre när jag sköter om min hälsa genom träning och bra kosthållning. Jag sover bättre och jag är också mer fokuserad i jobbet. Därför har jag alltid försökt att prioritera träning oavsett hur mycket jag har på gång i livet.

Varför en blogg?

Att lämna ut mitt liv i bloggformat är rätt långt ifrån hur jag är som person. Mitt första projekt var egentligen min livsstilsblogg där jag bloggar anonymt om bland annat herrmode. Denna har växt enormt under de senaste åren och är i dagsläget mitt huvudsakliga levebröd trots att jag även jobbar på ett företag här på Malta.

Till en början var jag betydligt mer aktiv här och bloggade både ofta och mycket. Sedermera har verkligheten kommit emot och har jag blivit tvungen att prioritera jobbet med min andra sajt. Men jag älskar verkligen att skriva där och det är fantastiskt att se hur den utvecklats speciellt det senaste året.

Men denna blogg ger mig också väldigt mycket. Många är rädda att lämna ut för mycket av sig själva och visst finns även dessa tankar hos mig. Ibland kan jag känna att jag lämnat ut för mycket av mina tankar. Samtidigt är jag också en person som inte tar livet alltför hårt när jag tänker efter. Vi vet alla att våra liv är väldigt korta. Ingen kommer ändå att minnas dig om 50 år och framförallt inte vad du skrivit i en blogg.

Jag känner att de flesta tar sig själva på alltför stort allvar. Våga leva istället och gör det du vill istället för att vara rädd för att misslyckas!

Det är också en av orsakerna till att jag flyttade till Malta. Jag ville inte vänta till en pension som kanske aldrig kommer innan jag börjar leva mitt liv fullt ut. Jag kände att livet i Finland begränsade mitt liv alltför mycket.

Varför en blogg? Denna har gett mig väldigt mycket genom åren. Tack vare denna har jag upplevt resor och kommit i kontakt med fantastiska personligheter. Men det som jag är mest stolt över är ändå när jag hör att jag inspirerat någon att ta itu med den egna träningen. Kanske är detta min främsta morot, vid sidan av alla andra saker jag skriver om.

Jag ser fram emot att fortsätta mitt jobb med denna blogg även i framtiden. Den har ändrat mycket genom åren och troligen kommer den att utvecklas på många sätt även i framtiden.

Welcome To The Site!

A lot has changed since I started my blog almost ten years ago. Then I was a new marathon runner, and after having run most of my life mainly as a complement to soccer. Since then, a lot has happened, but running and training have always followed as a common thread through life.

No matter what life has looked like, I have always made sure to get in at least one run most days. Those who do not know the real me may think that this is some kind of addiction. However, that is not really true. I have followed other people and also analyzed my behaviour. From this, I have learned that exercise is a habit and lifestyle choice like any other. If you break a habit, it can be tough to get back into it.

Wellness is not a given. It can be difficult to maintain even with the help of exercise. But I’ve learned one thing: I feel so much better when I take care of my health through exercise and a good diet. I sleep better, and I am also more focused at work. Therefore, I have always tried to prioritize exercise no matter how much I have going on.

Why a blog?

Presenting my life in blog format is quite far from how I am as a person. My first project was my lifestyle blog, where I wrote anonymously about, among other things, Men’s Fashion. This site grew tremendously over the years and became my main source of income, even though I also worked for a company for a couple of years here in Malta. I sold my lifestyle site last year and am now building new ventures.

In the beginning, I was much more active here and blogged often. Since then, reality set in, and I had to prioritize work on my other site. After I sold that site, I could again focus more on this one.

This blog also gives me a lot. Many people are afraid to reveal too much of themselves, and these thoughts are also present in me. Sometimes I feel I have given away too much of my thoughts. At the same time, I also do not take life too hard when I think about it. We all know that our lives are very short. No one will remember you in 50 years, especially not what you wrote in a blog.

I feel that most people take themselves too seriously. Dare to live instead and do what you want instead of being afraid to fail!

This is also one of the reasons why I moved to Malta. I didn’t want to wait for a pension that may never come before I started living my life to the fullest. I felt that life in Finland limited my life too much.

Why a blog? It has given me a lot over the years. Thanks to it, I have experienced travel and come into contact with amazing personalities. But the thing I’m most proud of is when I hear that I’ve inspired someone to start their own training. Maybe this is my main incentive, besides all the other things I write about.

I look forward to continuing my work with this blog in the future. It has changed a lot over the years and will probably evolve in many ways in the future as well.